Statuten


Op verzoek kunnen de statuten en de huisregels worden gedownload en/of opgestuurd naar de leden van de gebruikersgroep. Een verzoek tot wijziging van deze statuten kan tijdens de jaarlijkse ledenvergadering worden gedaan. Lees verder voor meer informatie.

Naam en Zetel.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Nederlandse PHP Gebruikers Groep, verkort
aangeduid met PHPGG. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage, en is ingeschreven bij de kamer van koophandel Haaglanden onder dossiernummer 27276016.

Doel.

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel:
  Het ondersteunen van haar leden bij het gebruik en het promoten van
  de programmeertaal PHP.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:

  • Het organiseren van bijeenkomsten en evenementen.
  • Waar mogelijk of noodzakelijk samenwerken met andere rechtspersonen,
   instellingen en ondernemingen.
  • Het uitgeven van een eigen periodiek of samenwerken met een andere
   rechtspersoon, instelling of onderneming om gezamenlijk een periodiek uit te
   geven.
 3. Duur.

  Artikel 3.


  1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

  Lidmaatschap.

  Artikel 4.


  1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en sponsors. Waar in de statuten
   wordt gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder verstaan zowel gewone
   leden als de ereleden tenzij het tegendeel blijkt.
  2. Gewone leden zijn natuurlijke personen, die als zodanig zijn toegelaten
   overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
  3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens hun buitengewone
   verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der
   vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
  4. Sponsors zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten
   van een jaarlijkse contributie of tot het anderszins ondersteunen van de
   vereniging zulks te bepalen door het bestuur en die als zodanig door het
   bestuur zijn toegelaten.
  5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden
   zijn opgenomen. De leden zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun adressen
   steeds volledig bekend zijn aan het bestuur.

  Artikel 5.


  1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een
   verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist
   over de toelating. Bij afwijzing van het lidmaatschap kan bezwaar worden
   aangetekend bij de secretaris. De algemene vergadering kan alsdan op haar
   eerstvolgende vergadering alsnog tot toelating besluiten.
  2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering
   benoemd.
  3. Leden worden toegelaten voor een periode van een jaar, hierna te noemen
   het lidmaatschapsjaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar. Bij leden die zich gedurende het lopende jaar aanmelden voor een lidmaatschap wordt de contributie voor het huidige lidmaatschapsjaar berekend naar rato.

 4. Sponsor kunnen worden rechtspersonen, instellingen en ondernemingen die
  zich daartoe schriftelijk aanmelden bij het bestuur, dat over de toelating
  beslist. In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse contributie of
  andersoortige door het bestuur vastgestelde bijdrage worden medegedeeld.
 5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch
  vatbaar door erfopvolging te worden verkregen.
 6. Artikel 6.
  Het bestuur is bevoegd om een lid te schorsen voor een periode van ten
  hoogste zes maanden in het geval het lid bij herhaling in strijd handelt met
  zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang
  van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
  Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen aan het lidmaatschap
  verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
  Artikel 7.


  1. Het lidmaatschap eindigt:

   a. door de dood van het lid;
   b. door opzegging door het lid;

   c. door opzegging door de vereniging;

   d. door ontheffing;

 7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt door
  een schriftelijke kennisgeving welke uiterlijk 1 december van het lopende jaar in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de
  ontvangst binnen drie weken schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging
  niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot 31 december van het daarop volgende volgende jaar, tenzij het bestuur anders
  besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap
  te laten voortduren.
 8. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden
  door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier
  weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn
  aangemaand, twee maanden na aanvang van zijn lidmaatschap niet ten volle aan
  zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede
  wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke door de
  statuten voor het lidmaatschap gesteld worden. Het lidmaatschap kan echter
  onmiddelijk worden beëindigd door het bestuur, wanneer redelijkerwijs van de
  vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De
  opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
 9. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
  lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
  handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting
  geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het
  besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd
  binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
  algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
  het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal
  moeten worden genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte
  stemmen.
 10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een lidmaatschapsjaar, ongeacht de
  reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het
  geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 11. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36, lid 3
  van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn
  lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de
  verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens
  het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
 12. In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel kan een lid zijn
  lidmaatschap met onmiddelijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een
  besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere
  rechtsvorm of tot fusie.
 13. Geldmiddelen, balans en staat van baten en lasten

  Artikel 8.


  1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone
   leden en de begunstigers, uit enkele verkrijgingen ingevolge erfstellingen,
   legaten en schenkingen en uit eventuele andere toevallige baten. Erfstellingen
   kunnen door de vereniging slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving
   worden aanvaard.
  2. Ieder gewoon lid is gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
   contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens
   de jaarvergadering wordt vastgesteld.
  3. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het
   verenigingsjaar de jaarstukken op te maken. Deze bestaan uit een balans, een
   staat van baten en lasten en een toelichting daarop.
  4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand zodanige aantekeningen
   te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
   worden gekend.
  5. Het bestuur is verplicht de in lid 3 bedoelde bescheiden en het in artikel
   11 bedoelde verslag van de kascommissie gedurende tien jaren te bewaren.

  Bestuur.

  Artikel 9.


  1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en ten
   hoogste negen personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een
   penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één
   persoon worden verenigd. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de
   algemene vergadering.
  2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der
   vereniging benoemd voor een periode van ten hoogste twee jaar. Een aftredend
   bestuurslid is terstond herbenoembaar. Zolang een vacature niet is vervuld,
   blijft de aftredende in functie. Alle leden der vereniging zijn afzonderlijk
   bevoegd candidaten te stellen voor benoeming tot lid van het bestuur. De
   functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
  3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien
   zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid
   vereist van ten minste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen. Een
   schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
   ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
  4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits
   dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie
   maanden.
  5. Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap door het eindigen van het
   lidmaatschap van de vereniging.

  Artikel 10.

  1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. De vereniging wordt
   vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende
   bestuursleden waaronder hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris hetzij de
   penningmeester.
  2. Het bestuur kan een zijner leden of een derde een al dan niet doorlopende
   volmacht geven om de vereniging binnen de in die volmacht omschreven grenzen
   te vertegenwoordigen.
  3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd
   te besluiten tot het overgaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
   en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten
   waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
   zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
   van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door de
   vereniging en tegen derden een beroep worden gedaan.
  4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
   van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden
   benoemd.
  5. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar.
  6. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met gewone meerderheid van
   stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuursleden
   aanwezig is. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.
  7. Van het in een vergadering van het bestuur verhandelde worden door de
   secretaris notulen opgemaakt welke aan de leden worden toegezonden.
  8. Algemene Vergaderingen.

   Artikel 11.


   1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na
    afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
    algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de
    vereniging en het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en
    lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze
    stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van
    één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
    gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke
    bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
   2. Tenzij omtrent de getrouwheid van de balans en de staat van baten en
    lasten met de toelichting daarop aan de algemene vergadering een verklaring
    afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het
    Burgerlijk Wetboek wordt overlegd, benoemt de algemene vergadering jaarlijks,
    doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van drie
    leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de
    jaarstukken over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie
    brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist
    het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door
    een deskundige doen bijstaan.
   3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie ten behoeve van haar onderzoek
    alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en
    de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden
    der vereniging te geven.
   4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de
    rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
   5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd,
    benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste
    drie leden welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording.
    Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie.
    Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering
    verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan
    neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang
    van de vereniging nodig geacht worden.

   Artikel 12.


   1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris van het
    bestuur, met inachtneming van een termijn van drie weken. De bijeenroeping
    geschiedt door een aan alle leden per post of per Email te zenden
    schriftelijke mededeling of door een mededeling in het vanwege de vereniging
    uitgegeven periodiek.
   2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene
    vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur wenselijk acht, alsmede
    zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen
    wordt verzocht door tenminste vijftig leden of door tenminste een zodanig
    aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der
    stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of
    vertegenwoordigd zijn.
   3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht
    tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer
    dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek tot
    bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen
    , geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
    kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen
    bijeenroept of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging
    gevestigd is, veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan
    bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de
    notulen.

   Artikel 13.

   1. Alle leden met uitzondering van geschorste leden, hebben toegang tot de
    algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn
    stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
    Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot
    schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
   2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken , die hem, zijn echtgenoot of een
    van zijn bloed-of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
   3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
    vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
    dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk
    besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er
    melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
   4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het
    aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op
    voorstel van de voorzitter.
   5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte
    meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders
    bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
    Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der
    uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid
    heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het
    grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen,
    die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich
    heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het
    lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen,
    zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmende lid
    ondertekende stemmen.
   6. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
    omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
    inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
    schriftelijk vastgelegd voorstel. Indien echter onmiddelijk na het uitspreken
    van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan wordt betwist, vindt
    een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de
    oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
    stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
    rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

   Artikel 14.


   1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid
    of ontstentenis zal een der andere bestuursleden de vergaderingen leiden.
   2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of
    door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

   Statutenwijziging.

   Artikel 15.


   1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de
    algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin
    wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping
    tot een zodanige vergadering moet ten minste vier weken bedragen.
   2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
    voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen
    vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
    voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe
    geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag ,
    waarop de vergadering werd gehouden.
   3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een
    algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee derden van het
    aantal uitgebrachte stemmen.

   Artikel 16.


   1. De statutenwijziging treedt in werking nadat daarover tijdens de algemene vergadering een besluit is genomen.
   2. De bestuurders zijn verplicht een afschrift van de wijziging en
    de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel
    en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

   Artikel 17.
   Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of
   meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming
   van gelijke beperking.

   Ontbinding en Vereffening.

   Artikel 18.


   1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgelijk Wetboek
    wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene
    vergadering genomen met ten minste twee derden van het aantal geldig
    uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden
    aanwezig of vertegenwoordigd is.
   2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering
    aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een
    volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te
    houden vergadering, met een meerderheid van twee derde van het aantal
    uitgebrachte stemmen.
   3. Bij oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde
    vergaderingen wordt medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de
    vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering
    moet ten minste veertien dagen bedragen.
   4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars
    zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
   5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
    vergadering te bepalen charitatieve doeleinden.
   6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
    vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
    bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In
    stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
    worden toegevoegd de woorden in liquidatie.
   7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
    ontbonden vereniging gedurende tien jaren berusten bij de jongste vereffenaar.

   Huishoudelijk Reglement.

   Artikel 19.


   1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels
    geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en
    entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen de wijze van
    uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der
    vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst
    voorkomt.
   2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van
    de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste
    een derde gedeelte van de leden der vereniging.
   3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die
    afwijken van- of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de
    statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.